Komponent romski PO KL

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Komponent romski PO KL – w celu intensyfikacji działań na rzecz Romów MSWiA podjęło się wdrożenia tzw. „komponentu romskiego” (Poddziałanie 1.3.1. Projekty na rzecz społeczności romskiej – projekty konkursowe w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Roczna alokacja przewidziana na „komponent romski” wynosiła 12 milionów złotych (alokacja na lata 2007-2013 to 22 miliony euro, z czego 18,7 miliona euro pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 3,3 miliona euro to środki krajowe). Wdrażanie komponentu ma być spójne z realizacją rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W związku z tym zakres zadań realizowanych w ramach „komponentu romskiego” obejmuje projekty dotyczące edukacji (priorytetowe), zatrudnienia, integracji społecznej, zdrowia, aktywizacji w sferze życia obywatelskiego oraz wiedzy o społeczności romskiej. Realizacja tych zadań jest powierzana beneficjentom w wyniku otwartego konkursu, którego procedura przewiduje ciągły nabór wniosków do czasu wykorzystania alokacji na dany rok. Jako grupy docelowe „komponentu romskiego” wskazano: członków społeczności romskiej, osoby, instytucje i podmioty działające na rzecz społeczności romskiej w Polsce; osoby z otoczenia społeczności romskiej (w zakresie wspólnych projektów prowadzących do zwiększenia integracji ze społeczeństwem większościowym). W wyniku przeprowadzonych w latach 2008-2013 pięciu konkursów otwartych oraz jednego konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania 1.3.1 do dofinansowania zostało zarekomendowanych 117 projektów na łączną kwotę ok. 93 500 tys. zł. Podpisano 107 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 87 604 tys. zł. Kolejnych 7 umów na kwotę ok. 5 900 tys. zł czeka na podpisanie. Znacząca większość realizowanych projektów jest skoncentrowana na działaniach prozatrudnieniowych. Realizowane są m.in. staże i szkolenia zawodowe, indywidualne doradztwo zawodowe, a także inne działania mające na celu wzmocnienie potencjału zawodowego członków społeczności romskiej i umożliwienie im wejścia/powrotu na rynek pracy. W ramach realizowanych projektów wdrażane są również działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, których celem jest m.in. wyrównywanie ich szans edukacyjnych, działania prozdrowotne oraz kampanie informacyjno-promocyjne skierowane do społeczeństwa większościowego i dążące do zmiany stereotypowego sposobu postrzegania członków społeczności romskiej. Najwięcej projektów w ramach Poddziałania było realizowanych na terenie Dolnego Śląska i Małopolski. Wsparciem objęto 14 881 beneficjentów ostatecznych (z wyłączeniem osób, które do dnia przystąpienia do projektu nie rozpoczęły edukacji przynajmniej na poziomie gimnazjalnym lub nie ukończyły 12 roku życia). Udział w projektach, zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, zakończyło 13 709 osób (łącznie z osobami, które do dnia przystąpienia do projektu nie rozpoczęły edukacji przynajmniej na poziomie gimnazjalnym lub nie ukończyły 12 roku życia), w tym 8 153 Romów.

Bibliografia:

  • Ł. Kwadrans, Polskie programy rządowe na rzecz edukacji Romów – geneza, realizacja, efekty, perspektywy, „Studia Kulturowo-Edukacyjne” 2014, nr 1, tom IX.
  • Ł. Kwadrans, Próba opisu i ewaluacji Programu rządowego oraz innych działań skierowanych do społeczności romskiej (na przykładzie gminy Świebodzice), [w:] P. Borek (red.): Studia o Romach w Polsce i w Europie, Kraków 2013.
  • Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, dostępny na: http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/projekt-programu-integr/6882,Projekt-programu-integracji-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-na-lata-2014-2020.html (10.08.2014).
  • Raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizowanego w ramach projektu „Q jakości a poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego”, Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Linki zewnętrzne: