Nauczyciele wspomagający edukację romską

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Nauczyciele wspomagający edukację romską – pedagodzy z metodologicznym przygotowaniem do pracy w grupach zróżnicowanych kulturowo. Poświęcają szczególną uwagę dzieciom romskim, traktując je, na wczesnym poziomie edukacji, jako dzieci obcojęzyczne i dwukulturowe. Zadaniem nauczyciela jest bieżący nadzór nad postępami dzieci w nauce, prowadzenie zajęć wyrównawczych, pomoc w odrabianiu lekcji i stały kontakt z rodziną.

Do najważniejszych zadań nauczycieli wspomagających podobnie jak asystentów romskich) należą:

 • pomaganie uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, a w szczególności budowa wśród uczniów romskich pozytywnego obrazu szkoły i korzyści płynących z wykształcenia;
 • wspieranie emocjonalne uczniów romskich;
 • rozpoznanie potencjału i talentów uczniów oraz troska o ich właściwy rozwój;
 • rozpoznanie potrzeb i ewentualnych problemów poszczególnych uczniów;
 • przedstawienie uczniom praw, obowiązków oraz oczekiwań związanych z ich edukacją;
 • pomaganie w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
 • dbanie o stan wyposażenia uczniów w pomoce szkolne;
 • kontrolowanie frekwencji i postępów w nauce;
 • afirmowanie przynależności narodowej, tradycji i kultury Romów;
 • przekazywanie uczniom (nie-Romom) oraz nauczycielom wiedzy dotyczącej historii, kultury Romów i jej specyfiki.

Drugim obszarem jest (szczególnie, gdy nie ma w szkole asystenta romskiego) współdziałanie z rodzicami uczniów romskich, a w szczególności:

 • informowanie rodziców o przebiegu nauki oraz budowa przekonania o celowości i pożytku z edukacji;
 • pośredniczenie między szkołą a rodzicami w sytuacjach wymagających współpracy, np. konfliktowych;
 • informowanie o wywiadówkach i nakłanianie rodziców do stałego w nich uczestnictwa;
 • informowanie o przedsięwzięciach wymagających pomocy rodziców uczniów oraz nakłanianie do tej pomocy (w roli opiekunów wycieczek, organizatorów imprez pozalekcyjnych itp.);
 • rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej jako ewentualnych przeszkód w nauce dzieci.

Kadra pracująca z Romami albo na ich rzecz to również wszyscy urzędnicy, pracownicy szkół i innych instytucji, którzy mają kontakt z przedstawicielami tej społeczności. Każdy z nich powinien posiadać elementarną wiedzę na temat odmienności kulturowej i językowej Romów. Oczywiście jest to pewien ideał, do którego należałoby zmierzać, na razie kształci się i doskonali jedynie osoby rzeczywiście pracujące na co dzień z Romami. Takie stanowiska, czy funkcje, to przede wszystkim asystenci edukacji romskiej i nauczyciele wspomagający, którzy zostali wpisani do programu rządowego na rzecz Romów.

Propozycje na przyszłość

Nauczyciele wspomagający oraz asystenci romscy powinni mieć możliwość dalszego kształcenia specjalistycznego, korzystania z literatury cyganologicznej oraz pomocy metodyków międzykulturowych i wolontariuszy (studentów kierunków pedagogicznych). Nauczyciele i asystenci powinni być przygotowani do rozbudzania wśród młodych Romów motywacji do nauki jako środka awansu społecznego i jednocześnie kształtować w nich ciekawość własnej odmienności etnicznej, tradycji i historii własnej grupy. W tym zakresie dokłada się szczególnych starań, by zarówno nauczyciele, jak i asystenci w klasach, w których uczą się dzieci romskie, nawiązywali dobry kontakt z rodzicami, co pozwoli w większym stopniu zaangażować rodziców w procesy edukacyjne dzieci.

Bibliografia

 • J. Balkowski, M. Różycka, Romowie-Roma-Romani, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2008.
 • Ł. Kwadrans, Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wrocław-Wałbrzych 2008.
 • Ł. Kwadrans, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011.
 • Ł. Kwadrans, Edukacja polskich Romów w hasłach, „Dialog Pheniben”, nr 4, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2011.
 • Ł. Kwadrans, Edukacja Romów w Polsce okresu transformacji – stan obecny i możliwe propozycje na przyszłość, [w:] Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, red. J. Faryś, P. J. Krzyżanowski, B. A. Orłowska, Gorzów Wielkopolski 2013.
 • Romowie. Dzieci Świata – niecodzienny poradnik dla nauczycieli, pod redakcją Moniki Dróżdż Balkowskiej, redaktor naukowy: Ł. Kwadrans, Wrocław 2012.
 • ROMOWIE – poprzez poznanie do zrozumienia, FEDER DZIWIPEN, Wałbrzych 2013.

Linki zewnętrzne