Wybrana bibliografia cyganologiczna

Z Romopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

WYBRANA BIBLIOGRAFIA CYGANOLOGICZNA

• A Special Remedy: Roma and Schools for the Mentally Handicapped in the Czech Republic, European Roma Rights Center, June 1999.

• Aszyk P. (red.), Kościół wobec Romów: materiały, Kraków 1994.

• Balkowski J., Kwadrans Ł., ROMARISING. Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywie Chada Evansa Wyatta, Wrocław 2014.

• Balkowski J., Kwadrans Ł., ROMARISING V4. Chad Evans Wyatt, Wrocław 2014.

• Balkowski J., Różycka M., Romowie – historia w obrazkach, Wrocław 2010.

• Balvin J., Kwadrans Ł., Situation of Roma Minority in Czech, Poland and Slovakia, Wrocław 2009.

• Balvin J., Kwadrans Ł., Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia, Wrocław 2010.

• Balvin J., Kowalczyk M., Kwadrans Ł., Situation of Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2, Wrocław 2011.

• Balvin J., Kwadrans Ł., Kyuchukov H., Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education, Wrocław 2013.

• Balvín J., Šlosár D., Vavreková L., Romové (ve spektru mezinárodních vědeckých studií), Ústí nad Labem 2010.

• Barany Z., The East European Gypsies. Regime Change, Marginality and Ethnopolitics, Cambridge University Press 2002.

• Bartosz A., Amen Roma. My Romowie, Tarnów 2011.

• Bartosz A., Nie bój się Cygana, Sejny 1994, 2004.

• Bartosz A., Tabor pamięci Romów, Tarnów 2003.

• Bartosz A. (red.), Stanęły wozy kolorowe. Materiały z sesji, Tarnów 1996.

• Bukalska P., Balcer A., Nowakowski M., Poborski R., Stanisławski W., Romowie w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, „Prace Ośrodka Studiów Wschodnich”, nr 6, 2002.

• Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 1998.

• Children of Minorities Gypsies, red. S. Costarelli, Florence, UNICEF Internatinal Child Development Centre, 1993.

• Crowe D. M., A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia, New York 1995.

• Crowe D., Kolski J. (red.), The Gypsies of Eastern Europe, Armonk – London – New York 1992.

• Czureja Deki M., Potępienie Miklosza, czyli tajemnice Króla Czardasza. Autobiografia skrzypka romskiego, Poznań 2009.

• Davidová E., Romano drom. Cesty Romů 1945–1990. Zmeny v postaveni a způsobu života Romů v Čechách, na Moravĕ a na Slovensku, Olomouc 2004.

• Dębski J., Kwiatkowska-Talweicz J. (red.), Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II Wojny Światowej w świetle relacji i wspomnień, Warszawa 2007.

• Dudra S., Nitschke B., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Kraków 2010.

• Ficowski J., Cyganie na polskich drogach, Kraków 1965.

• Ficowski J., Cyganie polscy. Szkice historyczno-obyczajowe, Warszawa 1953.

• Ficowski J., Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989.

• Fraser A., Dzieje Cyganów, Warszawa 2001.

• Gauß K. M., Psożercy ze Svini, Wołowiec 2005.

• Gerlich M. G., Pozostaniemy Romami, Oświęcim 2004.

• Gerlich M. G., Romowie o edukacji swoich dzieci (na przykładzie Cyganów Karpackich), Oświęcim 1997.

• Gerlich M. G., Romowie, Przekraczanie granic własnego świata, Oświęcim 2001.

• Gierliński K., Profesje romskie, Wrocław 2012. • Granice solidarności. Romowie w Polsce po roku 1989, Warszawa 2003.

• Hancock I., My Rómsky Národ. Ame Sam e Rromane Džene, Bratislava 2005.

• Hancock I., The Pariah Syndrome: An Account of Gypsy Slavery and Persecution, Michigan, Ann Arbor, 1987.

• Horyń J. (red.), Edukacja międzykulturowa – przełamywanie barier społecznych w szkole, Radom 2012.

• Horyń J. (red.), Teraźniejszość i przyszłość edukacji społeczności romskiej, Radom 2010.

• Horyń J., Maciejewski J. (red.), Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga, Wrocław 2010.

• Kapralski S., Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, Warszawa 2012.

• Kondusza W., Cyganie legniccy, [w:] Szkice legnickie, t. XXV, 2004.

• Kondusza W., Legniccy Cyganie-Romowie, Legnica 2006.

• Konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, „Prace OSW” nr 6, Warszawa, wrzesień 2002.

• Kowarska A., Polska Roma – tradycja i nowoczesność, Warszawa 2005.

• Kowarska A., Szkice o tańcach Romów, Oświęcim 2004.

• Krzyżanowski P., Pytlak G., Bończuk L., Cyganie. Mity i fakty, Gorzów Wielkopolski 2002.

• Kucharska Z., Funkcje Mageripen a problem adaptacji Cyganów do życia osiadłego, Łódź 1973.

• Kwadrans Ł., Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji. Wrocław – Wałbrzych 2008.

• Kwadrans Ł., Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research, Wrocław 2011.

• Kwiatkowski R., Gruszczyński L., Pawela H., Pasternak J. (red.), Opis położenia społecznego Romów w Polsce, Katowice – Oświęcim 1999.

• Kwiatkowski R., Gruszczyński L., Pawela H., Pasternak J., Opis położenia społecznego Romów w Polsce, Oświęcim 2001.

• Liégeois J. P., Gheorghe N., Roma/Gypsies: A European Minority, A Minority Rights Group International Report, 1995.

• Liégeois J. P., La scolarisation des enfants tsiganes et voyageurs; School Provision for Gypsy and Traveller Children: A Synthesis Report, Luxembourg, Commission des Communautés Européennes/Commission of the European Communities, 1986, 1987.

• Liégeois J. P., Rómovia, Cigáni, kočovníci, Bratislava 1995.

• Los Cyganów w KL Auschwitz–Birkenau, Oświęcim 1994.

• Lubecka A., Tożsamość kulturowa Bergitka Roma, Kraków 2005.

• Makowska-Cieleń A., Sytuacja społeczno prawna Romów w Środkowo-Wschodniej Europie, Gorzów Wielkopolski 1996.

• Milewski J., Dym się rozwiewa, Poznań 2008.

• Milewski J., Romowie. Przyszłość bez uprzedzeń, Suwałki 2009.

• Milewski J. (red.), Romowie: co każdy nauczyciel wiedzieć powinien, Suwałki 2004.

• Milewski J. (red.), Romowie – bliskie spotkania: przewodnik metodyczny dla nauczycieli szkół średnich, Suwałki 2003.

• Mirga A., Addressing the Challenges of Romani Children’s Education in Poland – Past and Current Trends and Possible Solutions, Project on Ethnic Relations, Princeton 2003.

• Mirga A., Gheorghe N., Romowie w XXI wieku: studium polityczne, Kraków 1998.

• Mirga A., Mróz L., Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994.

• Mróz L., Cyganie, Warszawa 1971.

• Mróz L., Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV–XVIII w., Warszawa – Oświęcim 2001.

• Mróz L., Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992.

• Mróz L., Od Cyganów do Romów. Z Indii do Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

• Nowicka E. (red.), Sytuacja Romów w Polsce. U nas dole i niedole, Kraków 1999.

• Nowicka E. (red.), Romowie o sobie i dla siebie: nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003.

• Ocena realizacji edukacyjnej części Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001–2003, oprac. B. Jaśko, E. Mirga, Kraków, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”, 2005.

• Ostałowska L., Cygan to Cygan, Warszawa 2000.

• Ostałowska L., Farby wodne, Wołowiec 2011.

• Paleczny T., Talewicz-Kwiatkowska J., Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji, Kraków 2008.

• Paszko A. (red.), Polityka wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracy, Kraków 2010.

• Pawłowski A., Cyganie. Studia nad przestępczością, Zielona Góra 1973.

• ROMARISING. Ordinary People, Uncommon Lives... as seen by photographer Chad Evans Wyatt. [ROMARISING. Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywie Chada Evansa Wyatta]. Redakcja naukowa: K. Gierliński, Ł Kwadrans, Wrocław 2012.

• Roma Children Education Policy Paper: Strategic Elements of Education Policy for Roma Children in Europe, Memorandum prepared by Andrzej Mirga, September 1997, MGS-ROM (97) 11, Strasbourg, Council of Europe.

• Roma, Culture, Education, J. Balvin a kolektiv, Ústí nad Labem 1997.

• Romowie. Dzieci Świata – niecodzienny poradnik dla nauczycieli, pod redakcją Moniki Dróżdż Balkowskiej, redaktor naukowy: Ł. Kwadrans, Wrocław 2012.

• Romowie – bezrobocie. Elementy opisu położenia społecznego Romów w Polsce w 1999 r., Warszawa 2000.

• Schmidt H. G., Jadą Cyganie! Śladami Romów po Europie, Warszawa 2011.

• Stigmata. Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe, European Roma Rights Center 2004.

• Struggling for Ethnic Identity: Czechoslovakia’s Endangered Gypsies, New York, Human Rights Watch, 1992.

• Syrnyk J. (red.), Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców, Warszawa 2009.

• Szyszlak T. (red.), Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, Wrocław 2011.

• Szyszlak T. (red.), Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 2012.

• Time of the Skinheads: Denial and Exclusion of Roma in Slovakia, European Roma Rights Center, Budapest 1997.

• Weigl B. (red.), Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją, Warszawa 2009.

• Weigl B., Formanowicz M. (red.), Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach, Warszawa 2007.

• Weigl B., Maliszkiewicz B. (red.), Inni to także my. Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi. Program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej, Gdańsk 1998.

• Weigl B., Różycka M. (red.), Romowie 2011. Życie na pograniczu, Warszawa 2011.

• Wójcik P., Cyganie z obu stron Karpat, Warszawa 2000

• Vania de Gila (Kochanowski J.), Mówmy po romsku. Historia, kultura i język narodu romskiego, Szczecinek 2003.

• Zakrzewski L., Raport z badań problemu: mapa społeczna Romów w województwie świętokrzyskim 2001, Kielce 2002.

• Żołędziowski C., Mniejszości narodowe w Polsce, [w:] Polska 1995. Raport o rozwoju społecznym, Warszawa 1995.